Učenje osnovnih programskih algoritama u jeziku QBASIC za osnovnoškolsku djecu te u jezicima Pascal i C / C++ za srednjoškolsku djecu. Upoznavanje sa načinom rada računala i poticanje efektivnije komunikacije između mladih korisnika i računala. Uče se od jednostavnih naredbi poput petlji i naredbi grananja, do složenijih poput sortiranja i uporabe matrica u računalima.